Nezapomeňte se připojit k naší skvělé komunitě na FACEBOOKU!
Karneval Karneval
Reklamační řád

Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek internetového obchodu www.hrackynejlevneji.cz.

Prodávajícím se pro účely tohoto reklamačního řádu rozumí obchodní společnost Strojspiš, spol. s r.o., Tepličská cesta 10, 052 01 Spišská Nová Ves, IČ: 31 717 080, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného na Okresnom súde Košice I, Oddiel: Sro, vložka číslo 7002/V a touto společností provozovaná internetový obchod www.hrackynejlevneji.cz.

Kupujícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí zákazník internetového obchodu www.hrackynejlevneji.cz.

Adresa pro zaslání zboží k reklamaci : 
Strojspiš, spol. s r.o.
Tepličská cesta 10
052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika

Email: reklamace@hrackynejlevneji.cz
 

ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ A ZÁRUKA

1.     Záruční doba pro veškeré prodávané produkty činí 24 měsíců.

2.     Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

3.     Kupujícímu doporučujeme prohlédnout si ve vlastním zájmu zboží bezprostředně při jeho převzetí.

4.     Případné mechanické poškození obalu výrobku v průběhu dopravy může být spojeno i s poškozením výrobku jako takového.

5.     Veškeré zboží je ze strany prodávajícího pojištěno proti škodám nastalým v průběhu přepravy. V případě, že kupující zjistí poškození zboží bezprostředně při předání v místě dodání, je o tom povinen vyhotovit záznam za přítomnosti dopravce. Na základě takto vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek.

6.     Podepsání přepravního listu kupujícím je bráno jako souhlas s převzetím zboží a zároveň i potvrzením, že zboží bylo předáno nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamace poškození zboží způsobené vinou dopravy již nelze brát zřetel a budou zamítnuty, tímto není dotčeno právo kupujícího uplatnit reklamaci dle bodu 1.

7.     Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V případě používání výrobku v rozporu s návodem nenese prodávající odpovědnost za škody vzniklé nesprávným použitím.

8.     Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním.

9.     V případě, že kupující zjistí rozpor mezi zbožím a kupní smlouvou, má právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl věc do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. S odkazem na požadavky kupujícího lze takto vzniklý rozpor odstranit výměnou věci nebo její opravou.

10.  Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit.

11.  Postup podle bodu 8 tohoto reklamačního řádu nelze uplatnit, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

12.  Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má kupující nárok na zjednání nápravy:

  • bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy,
  • přiměřeným snížením kupní ceny,
  • náhradním dodáním zboží,
  • odstoupením od smlouvy.

Nejprve může kupující požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo výměnu zboží. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom, zda je vada úměrná, rozhodne autorizované servisní středisko a to formou písemného posouzení této vady. V tomto případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uvedena jiný subjekt – odlišný od prodávajícího – subjekt autorizovaný výrobcem nebo importérem k provádění záručních oprav a provozovna tohoto subjektu je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u tohoto autorizovaného subjektu.

POSTUP REKLAMACE

Reklamovat zboží lze osobně, písemně I telefonicky.

V případě písemné a telefonické reklamace postupujte takto:

1.     Zavolejte nám na linku zákaznického servisu 607 388 545, a nebo zašlete informační e-mail s popisem závady zboží na adresu reklamace@hrackynejlevneji.cz.

2.     Můžete využít nabídky svozu reklamovaného zboží naším smluvním přepravcem, který pro Vás naše společnost po vzájemné dohodě objedná. V případě, že nevyužijete možnost doručit reklamované zboží prostřednictvím smluvního přepravce, lze zboží doručit libovolným způsobem na adresu provozovny prodávajícího.

3.     Poté, co bylo reklamované zboží doručeno do provozovny prodávajícího, je této reklamaci přiděleno unikátní pořadové číslo.

4.     V zájmu urychlení Vaší reklamace doporučujeme:

  • adresovat zásilku přímo na distribuční sklad prodávajícího (adresa: Strojspiš, spol. s r.o., Tepličská cesta 10, 052 01 Spišská Nová Ves, SR),
  • zaslaný balík výrazně označit „REKLAMACE“,
  • vložit do zásilky kopii daňového dokladu dokládajícího zakoupení reklamovaného předmětu spolu se stručným popisem závady.

5.     Prodávající vás bude bez zbytečného odkladu informovat o průběhu reklamačního řízení, zejména pak o závěrech expertního posouzení oprávněnosti reklamace. V případě potřeby konzultovat další postup, bude prodávající kupujícího neprodleně kontaktovat.

6.     Prodávající si vyhrazuje právo zadat autorizovanému servisu pokyn k přímému odeslání opraveného reklamovaného zboží na adresu uvedenou v průvodce.

7.     V případě, že reklamace nebude vyřízena v zákonné lhůtě třiceti dnů, má kupující právo na odstoupení od smlouvy a náhradu v plné výši.

V případě osobní reklamace nás, prosím, navštivte v distribučním skladu prodávajícího (adresa: Strojspiš, spol. s r.o., Tepličská cesta 10, 052 01 Spišská Nová Ves).

Reklamační řád se vztahuje na koncové zákazníky. Ustanovení nelze použít pro kupujícího, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou právnickou a nakupuje zboží za účelem dalšího prodeje nebo jej hodlá použít v rámci svého předmětu podnikání coby prostředku k udržení a zajištění příjmů. V takovémto případě se vztahy mezi kupujícím a prodávajícím řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. Nadměrné používání hraček např. v dětských koutcích, provozování hraček na pouťových atrakcích či půjčování hraček může vést ke značnému zkrácení obvyklé životnosti produktu, což nelze chápat coby skrytou vadu výrobku či jiný rozpor s kupní smlouvou uzavřenou prodejem daného výrobku.

Není-li určeno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z odpovědnosti za vady zboží příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb.(občanský zákoník), v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb.(Zákon o ochraně spotřebitele) v platném znění. V případě kupujícího podnikatele se vzájemná práva z odpovědnosti za vady řídí zákonem č. 513/1991 Sb.(obchodním zákoníkem) v platném znění, není-li dohodnuto jinak.